PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
 
Aquest és un espai creat per CIMALSA per a la Protecció de Dades Personals, en el qual qualsevol persona pot exercir els seus drets i sol·licitar informació de forma gratuïta, tot plegat en conformitat amb el Reglament Europeu de Protecció de Dades Personals (Reglament UE 2016/679 de 27/4/2016) i la resta de normativa aplicable. En concret podeu utilitzar aquest espai per a exercir els següents drets:
 
Dret a sol·licitar informació sobre les vostres dades personals i l’ús d’aquestes per part de CIMALSA i tenir accés a aquestes
 
• Dret a la rectificació i/o supressió de les dades personals
• Dret a la limitació del tractament de les dades personals
• Dret a la oposició
 
Qualsevol altre dret o sol·licitud derivats de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals. L'adreça electrònica per a contactar amb nosaltres és: protecciodades.cimalsa@gencat.cat
 
Si ho desitgeu també us podeu adreçar, ja sigui per escrit o presencialment, a les nostres oficines centrals situades a:
 
Av. Josep Tarradellas 2-6 08029 Barcelona
 
D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el Reglament Europeu de Protecció de dades personals 2016/679 de 27 d’abril de 2016, us informem que les dades personals recollides en aquesta web seran incorporades al fitxer de protecció de dades denominat "CONTACTE WEB" el responsable del qual és CIMALSA i quina existència ha estat notificada a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
 
Les vostres dades es tractaran amb l'única finalitat de donar resposta i atendre les vostres sol·licituds, consultes i suggeriments a CIMALSA adreçades a traves de la nostra web. El destinatari és la unitat encarregada de protecció de dades de CIMALSA, i el responsable del seu tractament és el Sr. Jordi Tomàs.
 
Com a responsable de dit fitxer de dades de caràcter personal, CIMALSA es compromet a observar el compliment de les seves obligacions i deures en relació amb allò que disposa la llei 15/1999 i el seu reglament i normativa concordant. CIMALSA es compromet a adoptar quantes mesures siguin necessàries per a garantir la seguretat del fitxer, la qualitat de les dades, i evitar entre d’altres la seva alteració, pèrdua o tractament o accés no autoritzat al mateix.
 
AVÍS LEGAL
 
Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions i advertiments següents: 
 
Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de CIMALSA o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts a CIMALSA.
 
CIMALSA es reserva la facultat de, en qualsevol moment i sense previ avís, modificar o actualitzar la informació que figura en aquestes pagines, així com la configuració i presentació d’aquesta. Consulteu sempre la data que pot aparèixer en els documents. 
 
Els drets de propietat intel·lectual del web de CIMALSA son titularitat de CIMALSA. Correspon a aquesta l’exercici exclusiu dels drets d’explotació d’aquests en qualsevol forma i en especial els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Només està autoritzada la reproducció i l'ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts. 
 
La informació facilitada a través d'aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment a la Plataforma Pública de Contractació i/o al DOGC i/o en altres diaris oficials. 
 
CIMALSA no garanteix la inexistència d’errades en l’accés al web, en el seu contingut, ni que aquest estigui actualitzat, si bé desenvoluparà els seus millors esforços per a en el seu cas, evitar-los, esmenar-los i/o actualitzar-los. 
 
CIMALSA procurarà garantir dins les seves possibilitats i coneixements, que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi i/o per interrupció o defecte o fallida en els sistemes de comunicació o servidors. Els hipervincles amb altres pàgines s’entenen sota el seu propi risc.
 
En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que en el seu cas es puguin utilitzar, serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web. 
 
Per visualitzar alguns documents inclosos en aquestes pàgines pot ser necessària la utilització de determinats programes que pertanyen als seus respectius propietaris. Altres noms de productes i de companyies esmentats en les pàgines poden ser marques comercials registrades pels seus respectius propietaris.

 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

 

Éste es un espacio creado por CIMALSA para la Protección de Datos Personales, en el que cualquier persona puede ejercer sus derechos y solicitar información de forma gratuita, todo ello en conformidad con el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales (Reglamento UE 2016/679 de 27/4/2016) y el resto de normativa aplicable. En concreto pueden utilizar este espacio para ejercer los siguientes derechos:

 

Derecho a solicitar información sobre sus datos personales y el uso de éstos por parte de CIMALSA y tener acceso a éstos

 

• Derecho a la rectificación y/o supresión de los datos personales

 • Derecho a la limitación del tratamiento de los datos personales

 • Derecho a la oposición

 

Cualquier otro derecho o solicitud derivado de la normativa aplicable en materia de protección de datos personales. La dirección electrónica para contactar con nosotros es: protecciodades.cimalsa@gencat.cat

 

Si lo desean también se pueden dirigir, bien por escrito o presencialmente, a nuestras oficinas centrales situadas en:

 

Av. Josep Tarradellas 2-6 08029 Barcelona

 

De acuerdo con la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y el Reglamento Europeo de Protección de datos personales 2016/679 de 27 de abril de 2016, les informamos que los datos personales recogidos en esta web serán incorporados al fichero de protección de datos denominado "CONTACTE WEB" el responsable del cual es CIMALSA y cuya existencia ha sido notificada a la Autoridad Catalana de Protección de Datos.

 

Sus datos se tratarán con la única finalidad de dar respuesta y atender sus solicitudes, consultas y sugerencias a CIMALSA recibidas a través de nuestra web. El destinatario es la unidad encargada de protección de datos de CIMALSA, y el responsable de su tratamiento es el Sr. Jordi Tomàs.

 

Como responsable de dicho fichero de datos de carácter personal, CIMALSA se compromete a observar el cumplimiento de sus obligaciones y deberes en relación con lo que dispone la Ley 15/1999 y su reglamento y normativa concordante. CIMALSA se compromete a adoptar cuantas medidas sean necesarias para garantizar la seguridad del fichero, la calidad de los datos, y evitar entre otras, su alteración, pérdida o tratamiento o acceso no autorizado al mismo.

 

AVISO LEGAL

 

Todo acceso a este sitio web está sujeto a las condiciones y advertencias siguientes:

 

 Este sitio web y todos sus contenidos, incluyendo los textos, imágenes, sonido y cualquier otro material, son propiedad de CIMALSA o de terceros que hayan autorizado el uso de estos contenidos a CIMALSA.

 

 Cimalsa se reserva la facultad de, en cualquier momento y sin previo aviso, modificar o actualizar la información que figura en estas páginas, así como la configuración y presentación de ésta. Consulte siempre la fecha que puede aparecer en los documentos.

 

 Los derechos de propiedad intelectual del web de CIMALSA son titularidad de CIMALSA. Corresponde a ésta el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de los mismos en cualquier forma y en especial los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. Sólo está autorizada la reproducción y el uso personal no comercial. No está permitida la modificación del web ni de sus contenidos.

 

 La información facilitada a través de este web no sustituye la publicidad legal de las leyes, de las disposiciones generales y los actos que tengan que ser publicados formalmente en la Plataforma Pública de Contratación y / o en el DOGC y / o en otros diarios oficiales.

 

 CIMALSA no garantiza la inexistencia de errores en el acceso al web, en su contenido, ni que éste se encuentre actualizado, aunque desarrollará sus mejores esfuerzos para en su caso, evitarlos, subsanarlos y / o actualizarlos.

 

 CIMALSA procurará garantizar dentro de sus posibilidades y conocimientos, que el web y el servidor estén libres de virus y no se hace responsable de los daños causados por el acceso al web o por la imposibilidad de acceder y / o por interrupción o defecto o fallo en los sistemas de comunicación o servidores. Los hipervínculos con otras páginas se entienden bajo su propio riesgo.

 

 En ningún caso las "cookies" u otros medios de naturaleza análoga que en su caso se puedan utilizar, servirán para almacenar información que permita identificar la persona física usuaria del web.

 

 Para visualizar algunos documentos incluidos en estas páginas puede ser necesaria la utilización de determinados programas que pertenecen a sus respectivos propietarios. Otros nombres de productos y compañías mencionados en las páginas pueden ser marcas comerciales registradas por sus respectivos propietarios.